2009, നവംബർ 12, വ്യാഴാഴ്‌ച

നാലു പൊടിക്കവിതകള്‍പൊരുള്‍

അച്ഛനെത്തിരഞ്ഞു ഞാന്‍
‍അച്ഛനടുത്തെത്തുമ്പോള്‍
‍അച്ഛനും തിരയുന്നത-
ച്ഛനെയെന്നറിഞ്ഞു ഞാന്‍

ചക്രം


ചക്രവ്യൂഹത്തില്‍പ്പെട്ടു
ചക്രശ്വാസം വലിക്കവേ
ചക്രമൂരിപ്പോകാതെന്‍ തേര്‍
‍കാക്കാനാരുടെ ചെറു വിരല്‍?
ദ്വന്ദം

ദൈവവും പിശാചുമൊരേ
നാണയത്തിന്നിരുവശം
എന്നു ദൈവമോതുമ്പോള്‍
‍അല്ലെന്നോ പിശാചേ നീ?

പ്രതിഫലം

നാനാത്തത്തിലേകത്വം
തേടിപ്പോയൊരെന്നെയാര്‍
‍വെട്ടി നൂറു നുറുക്കാക്കി
കെട്ടിത്തൂക്കിയിറച്ചിയായ് ?